Penningmeester gezocht

Het bestuur van Vogelwijk Energie(k) is dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester. Wilt u zich inzetten voor de energietransitie in de Vogelwijk en heeft u affiniteit met financiële administratie, neem dan contact op via info@vogelwijknergiek.nl.

De penningmeester werkt voor zowel de Vereniging Vogelwijk Energie(k)als voor de coöperatie ZonneVogel.
De ZonneVogel is een coöperatie hetgeen o.a. betekent dat die BTW-plichtig is (ieder kwartaal aangifte doen van betaalde/ontvangen BTW) en er moet jaarlijks een jaarrekening opgesteld worden die de basis vormt voor de aangifte Vennootschapsbelasting. Naast deze fiscale en administratieve taken dient het langere termijn beleid bewaakt te worden. Dat betreft o.a. de reserveringen en voorzieningen die getroffen worden om voorbereid te zijn op kosten die zeker of waarschijnlijk in de nabije toekomst betaald zullen moeten worden, zoals het vervangen van omvormers die een veel kortere levensduur hebben dan de panelen, of het kunnen beschikken over een potje om aan het eind van de levensduur van de gehele installatie de verwijdering te kunnen betalen. 

De situatie voor de Vereniging Vogelwijk Energie(k) is veel eenvoudiger: niet BTW-plichtig, geen Vennootschapsbelasting, geen langere termijn eisen. Hier gaat het om degelijk administreren van baten en lasten, begroten en financieel beheer.

Wij hebben al enige tijd Monique Tielrooij bereid gevonden om te ondersteunen bij de min of meer ‘dagelijkse’ zaken zoals betalingen en BTW aangiften.

Actie “Zet ‘m op 70”

In het afgelopen winterseizoen 2020/2021 hebben we weer de actie “Zet ‘m op 70” herhaald. Lees hier het verslag dat we hiervan gemaakt hebben, met name gebaseerd op de ervaringen in de koude dagen van begin februari 2021.

Verduurzamingsactie gemeente Den Haag

Begin maart heeft ongeveer driekwart van de Vogelwijkbewoners een brief in de bus gekregen van de gemeente over een gezamenlijke advies- en inkoopactie voor maatregelen ter verduurzaming van hun woning. In eerste instantie gaat het alleen om de eigenaren van eengezinswoningen, d.w.z. woningen op de begane grond zonder onder- of bovenburen. De betreffende afdeling van de gemeente heeft ons echter verzekerd dat ook andere woningtypes, zoals de blokken met beneden- en bovenwoningen tussen Houtrustlaan en Nachtegaallaan/plein en elders in de wijk, in een latere fase aan bod zullen komen.

Vogelwijk Energie(k) is al meer dan 10 jaar actief om bewoners te stimuleren hun woning (verder) te isoleren en andere maatregelen te nemen ter besparing van energie en ter voorbereiding op toekomstige ontwikkelingen, wanneer het aardgas zal worden afgesloten en er waarschijnlijk moet worden overgegaan op een vorm van LT (lage temperatuur) verwarming. Een recent initiatief is bijv. de actie Zet ‘m op 70!, waarbij ruim 80 wijkbewoners de watertemperatuur van hun CV-ketel op 70 graden of lager hebben afgesteld – zie hier het verslag van die actie. Uiteraard steunt VwE ook het nu aangekondigde gemeentelijke initiatief van harte. De gemeente heeft toegezegd in het volgende wijkblad met nadere details te komen.

Deze advies- en inkoopactie van de gemeente wordt georganiseerd in samenwerking met winstuitjewoning.nl, die soortgelijke acties al in andere delen van het land heeft begeleid en daarbij naar eigen zeggen al ruim 116.000 huishoudens heeft bijgestaan. U dient u (vrijblijvend) voor 30 april 2021 aan te melden bij Winstuitjewoning. Indien u inderdaad twee of meer van de aangeboden maatregelen laat uitvoeren (het betreft voornamelijk isolatie, maar ook het plaatsen van zonnepanelen en de installatie van een hybride warmtepomp – alle met door Winstuitjewoning te regelen rijkssubsidie), dan heeft VwE een aardig extraatje in petto in de vorm van een vogelhuisje met Vogelwijk Energie(k) logo – ongetwijfeld binnenkort een felbegeerd collector’s item!

Gemeente maakt plannen voor onze huizen

In heel Nederland zijn plannen in de maak om over te stappen op duurzame energie en de klimaatverandering tegen te gaan. Nu zijn we voor een groot deel afhankelijk van aardgas en aardolie, die beide bij verbranding CO2 doen vrijkomen dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Gevolg zijn o.a. stijging van de zeespiegel, meer overstromingen en langere perioden van droogte. In de toekomst zal de benodigde energie voor de industrie, mobiliteit en ook voor verwarming en verlichting van huizen op schone en duurzame wijze moeten worden opgewekt en gedistribueerd, willen we dit alles voorkomen. Het Parijse klimaatakkoord uit december 2015, dat ook door de Nederlandse regering is ondertekend, stelt zich ten doel de opwarming van de aarde tegen te gaan door het gebruik van fossiele brandstoffen drastisch te beperken en toe te werken naar een schone en duurzame energievoorziening.

In Nederland is door de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in 2019 een nationaal klimaatakkoord gesloten, dat als doelstelling heeft in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 49% te hebben verminderd ten opzichte van 1990.

Ook het Haagse gemeentebestuur werkt aan plannen om deze doelstellingen te verwezenlijken en de stad te doen overstappen op schone en duurzame energie. In februari 2018 sloten energieproducenten, netbeheerders en andere bedrijven, woningcorporaties, bewonersinitiatieven en de gemeente een energieakkoord, dat beoogt de mondiale en nationale klimaatdoelstellingen op het niveau van de gemeente Den Haag te realiseren.
In april 2020 publiceerde de gemeente onder de titel Schone Energie voor Den Haag een Ontwerp Stedelijk Energieplan (SEP), dat de gemeentelijke strategie presenteert om de overgang van fossiele naar duurzame energie in beweging te zetten; in die strategie spelen toekomstige wijkenergieplannen, o.a. voor de Vogelwijk, een belangrijke rol

In september 2020 verscheen de “Programmabrief Duurzaamheid 2021”. U vindt die programmabrief hier. In deze brief staan plannen voor energienetwerken, energiebronnen, maatregelen, etc. Het document gaat ook over wat de gemeente van plan is in verschillende wijken, waaronder onze Vogelwijk. In sommige wijken worden plannen gemaakt voor een warmtenet; in andere wijken met een bestaand warmtenet wordt dat aardgasvrij gemaakt.


Doe mee met onze enquête over de plannen van de gemeente: klik hier


Naast andere activiteiten ten behoeve van de energietransitie (o.a. zonnepanelen, elektrische auto’s, energiebesparing, woningisolatie) zijn we in de Vogelwijk al langer bezig met onderzoek naar mogelijkheden voor duurzame warmte. In onze ledenbijeenkomsten en via het wijkblad hebben wij de afgelopen jaren daar regelmatig over bericht. Bijvoorbeeld met het project “Vogelwijk Zet ‘m op ‘70”, waarmee we testen of onze verwarming wel op 70 graden kan met behoud van comfort (zie ook ‘Zet ‘m op 70 – vervolg 2020/2021).

Vorig jaar deed ‘het bureau DNVGL een onderzoek naar de mogelijkheden om de hele wijk op duurzame warmte te laten overgaan, gepresenteerd op de wijkbijeenkomst ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Vogelwijk Energie(k) op 10 mei 2019 . Het onderzoek stelde een ruime beschikbaarheid vast van warmtebronnen in en rond de Vogelwijk en een lichte voorkeur voor een collectieve oplossing voor de hele wijk.

De gemeente heeft sindsdien aanvullend onderzoek uitgezet bij het adviesbureau DWA. Dat leidde weer tot nieuwe inzichten: misschien is maatwerk beter dan een collectieve oplossing voor de hele wijk; voor de appartementen en de huizen langs de Sportlaan kan een warmtenet zeer zinvol zijn, terwijl de huizen die verder in de wijk liggen mogelijk beter uit zijn met individuele elektrische oplossingen.

 

Bijgaand kaartje uit het DWA rapport geeft een van de mogelijke scenario’s. Hierin worden 3 stappen geschetst:

fase 1 warmtenet langs de verschillende flats,

fase 2 warmtenet in deel van de wijk dat daar direct aan grenst,

fase 3- de rest van de wijk, warmtenet of individueel elektrisch.

De inzet van Vogelwijk Energie(k) is om de bewoners van de Vogelwijk nu zoveel mogelijk informatie te geven over deze onderzoeken en ze zoveel mogelijk te betrekken bij mogelijke oplossingen en het keuzeproces. Uit bovengenoemde Programmabrief lijkt dat ook de inzet van de gemeente te zijn. Ze wil met de wijk in gesprek over een wijkenergieplan, dat voor de Vogelwijk staat gepland voor 2021. Dat plan is er nog niet, dus de Vogelwijk kan dat nog beïnvloeden.

Hoe wilt u uw woning straks verwarmen? Vul de enquête in!

Het wijkenergieplan gaat vooral over de vraag hoe we in de Vogelwijk in de toekomst onze huizen gaan verwarmen. Dat plan heeft dus grote gevolgen voor iedereen die hier woont.

Vogelwijk Energie(k) wil graag weten hoe u denkt over het maken van het wijkenergieplan en heeft daartoe een enquête opgesteld. Klik hier voor de enquête  en vul onze korte vragenlijst in. Het kost u maar een paar minuten. De resultaten worden anoniem verwerkt. Het geeft ons en de gemeente beter zicht op de ideeën en wensen die leven in de wijk, waardoor optimaal daar mee rekening gehouden kan worden.

Als u naar aanleiding van dit artikel of van de enquête vragen of opmerkingen heeft, of u wilt opgeven voor het op de een of andere manier meedoen, kunt u een bericht sturen naar info@vogelwijk.nl .