Werkgroep Warmtevogel

Wat is de werkgroep WarmteVogel?
De werkgroep WarmteVogel is opgericht om voor de Vogelwijk na te gaan wat de mogelijkheden zijn om de wijk met duurzame warmte te verwarmen, incl warm tapwater. In het Haags EnergieAkkoord zijn tien focuswijken benoemd. De Vogelwijk is er daar één van. Het is aan de Vogelwijk om samen met de gemeente tot een plan te komen in de jaren vóór 2021.

Plannen van de gemeente
De Gemeente stelt in 2022 een Warmtevisie op voor Den Haag. De Vogelwijk is een van de 10 in het college-akkoord genoemde “focuswijken”, die zijn aangesloten bij het “Haags Energienetwerk” en proactief meedenken met de Gemeente over de beste oplossingen voor stad in het algemeen en de Vogelwijk in het bijzonder. De afgelopen jaren is dit proces niet heel hard gegaan. Het blijkt erg ingewikkeld om de warmte in de stad te verduurzamen.

Onderzoeken naar duurzame warmte voor de wijk
Uit twee onderzoeken naar de Vogelwijk (WINST studie en DWA-studie) kwam geen eenduidig beeld over duurzame warmte in de Vogelwijk. De inzet van Vogelwijk Energie(k) is om de bewoners van de Vogelwijk nu zoveel mogelijk informatie te geven over deze onderzoeken en ze zoveel mogelijk te betrekken bij de besluiten van de gemeente over mogelijke oplossingen en het keuzeproces. De resultaten geven aanleiding om in elk geval in meer detail te kijken naar:

 • Meer inzicht in isolatie en warmteafgiftesysteem, en kosten, specifiek voor onze huizen
 • Meer inzicht in samenhang plannen Gemeente en omliggende wijken
 • Onderzoek naar een proefproject op vrijwillige basis (techniek en samenwerkingspartijen)

Altijd goed maatregelen
De werkgroep heeft ook gekeken naar wat wijkbewoners nu al kunnen doen. Wij hebben hierover in meer detail gecommuniceerd via berichten in het wijkblad en zetten de mogelijkheden hier nog eens op een rijtje:

 • Isolatie van uw woning. We hopen op termijn meer duidelijkheid te krijgen over de norm waaraan onze woningen moeten voldoen voor een toekomstig energiesysteem. Voorlopig kunt u zich laten leiden door de maatstaf dat alle tochtisolatie goed is, en daarnaast diverse andere isolatiemaatregelen. In de praktijk blijkt dat de meeste isolatiemaatregelen zich binnen 10 jaar terugverdienen.
 • Advies door een deskundige installateur over de mogelijkheden voor zonnepanelen of een (hybride) warmtepomp voor uw huis. Het plaatsen van zonnepanelen is een goed idee voor elk huis met een geschikt dak, dat zich snel terugverdient.
 • U kunt testen of uw huis geschikt is voor duurzame warmte. Daarvoor kunt u uw CV ketel op 70 graden zetten, of misschien zelfs wel lager. Zo krijgt u inzicht of uw huis al klaar is voor verwarmen op lagere temperatuur, of dat u daarvoor nog additionele maatregelen moet nemen. Voor meer informatie zie hier.

Doelstellingen Vogelwijk Energie(k), Rijk en gemeente
Vogelwijk Energie(k) heeft zich tot doel gesteld om onze wijk in 2040 CO2-neutraal te laten zijn. Hieraan werken we al sinds 2010 met onder andere de collectieve windmolen de Duinvogel die een aantal jaren stroom heeft geleverd voor een groot aantal huishoudens in de wijk en met inmiddels twee collectieve zonnedaken in de wijk: de Zonnevogel.

De urgentie om de CO2-uitstoot drastisch te reduceren is in de tussentijd alleen maar groter geworden. Om te voorkomen dat het klimaat teveel verandert en de temperatuur en daarmee de zeespiegel te veel zullen stijgen zijn in Parijs Internationale afspraken gemaakt om de CO2 uitstoot terug te brengen. In het Nationale beleid is dit verankerd in de doelstelling om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Daarnaast speelt in ons land de afgelopen jaren natuurlijk de discussie over de winning van aardgas in Groningen en de aardbevingen als gevolg daarvan. Het kabinet wil daarom dat de kraan voor het Nederlandse aardgas de komende jaren steeds verder wordt teruggedraaid en in 2030 helemaal dicht gaat.

De gemeente heeft het klimaat ook hoog op de agenda gezet en zet zich in voor een klimaatneutraal Den Haag. Vogelwijk Energie(k) heeft samen met de gemeente Den Haag en andere betrokken partijen het Haags Energieakkoord ondertekend. Daarmee is de ambitie uitgesproken om alle gebouwen in de stad van het aardgas af te krijgen en op duurzame energie over te laten gaan en zo de CO2-uitstoot in 2040 tot nul terug te brengen.

Vogelwijk Energie(k) heeft verschillende avonden georganiseerd om met de leden en andere wijkbewoners van gedachten te wisselen over de voorbereiding van onze wijk op een toekomst zonder aardgas. Op basis daarvan hebben we een discussienotitie opgesteld met uitgangspunten voor de warmtetransitie in de Vogelwijk. Ook is de Werkgroep Warmtevogel ingesteld om in gesprek te gaan met de gemeente en samen met de wijkbewoners te onderzoeken hoe onze wijk duurzaam kan worden verwarmd zonder gas.


Charter duurzame warmte 3-7-2018

Het opstellen van een transitie strategie voor het vervangen van huishoudelijk aardgasgebruik in de Vogelwijk door duurzame energie.

De daarbij behorende activiteiten zijn :

 1. Overzicht van mogelijk lange termijn oplossingen gebaseerd op landelijke studies.
 2. Lijst van aanbevelingen aan huishoudens voor aanpassingen in de komende 5-10 jaar.
 3. Harmonisatie van de Lijst met de duurzaam energie plannen van de Gemeente Den Haag.
 4. Identificatie van een demonstratieproject in de Vogelwijk voor ca 500 huishoudens.
 5. In 2021 is er een breed door de wijkbewoners gedragen beeld van de lange termijn oplossingen en de op korte(re) termijn te zetten stappen; draagvlak voor wat er moet gebeuren.

***

Hierbij de volgende aantekeningen :

 1. Uitgangspositie is dat de aangeboden energie in de toekomst scenario’s (bv elektriciteit) ook duurzaam zullen zijn; de bijbehorende transitie strategie valt buiten het kader van deze studie.
 2. Het overzicht dient om transitie stappen op korte termijn af te stemmen met lange(re) termijn oplossingen om daarmee het risico van “regret” investeringen te minimaliseren.
 3. Lijst van aanbevelingen is gebaseerd op de volgende criteria (i) milieu effect, (ii) veiligheid, (iii) betrouwbaarheid energieleverantie, en (iv)  financiële consequenties, inclusief investeringsrendement.
 4. Harmonisatie van de lijst met de gemeente gaat uit van wederkerigheid m.a.w. de uitkomsten van de werkgroep kunnen/zullen de plannen van de gemeente beïnvloeden.
 5. Indien er voldoende interesse bestaat voor het geïdentificeerde demonstratieproject zal een nieuwe werkgroep dit project opstarten en begeleiden.
 6. Om in de wijk een breed gedragen beeld te krijgen van wat er moet gebeuren, is het essentieel om goed naar de wijkbewoners te communiceren over het proces en de resultaten en daarnaast gebruik te maken van input die bewoners op de planvorming zouden willen leveren.