Vogelwijk duurzaam verwarmen

Aanleiding en ambities
Er zijn genoeg redenen aan te voeren om duurzaam te gaan verwarmen: aardbevingen in Groningen, toenemende afhankelijkheid van Russisch gas, en voorkomen van klimaatverandering. Vogelwijk Energie(k) heeft net als de Gemeente Den Haag als doelstelling om per 2040 geheel klimaatneutraal te zijn, een doel dat past bij de ambitie van het mondiale Parijs-akkoord. Dat lijkt ver weg, maar is het niet. Het betekent dat er in Den Haag ruim 255.000 huishoudens van het aardgas af moeten, oftewel vanaf nu zo’n 11.500 per jaar en per dag meer dan 30!

Duurzame warmte voor de Vogelwijk
Voor de Vogelwijk is nog niet duidelijk hoe de wijk het beste duurzaam kan worden verwarmd. Een warmtenet ligt niet gelijk voor de hand voor de hele wijk door de spreiding van de huizen, maar het is ook niet ondenkbaar. Tegelijk zijn individuele elektrische oplossingen niet per definitie efficiënt. Dit is in lijn met de bevindingen uit eerdere onderzoeksrapporten over warmte in de Vogelwijk.

Plaatje uit DWA rapport over gemengd warmtesysteem voor de Vogelwijk

Volgens Vogelwijk Energie(k) is het essentieel dat de wijkbewoners intensief betrokken worden bij alle stappen en plannen, liefst direct door de gemeente en via de wijkvereniging. Het gaat immers om onze wijk en onze woningen.

Vogelwijk Energie(k) organiseert geregeld bijeenkomsten over de ontwikkelingen en deelt informatie via onze nieuwsflitsen in het Wijkblad en op deze website. Zie bijvoorbeeld:

Gemeente: visie en strategie
Op landelijk, gemeentelijk en wijkniveau wordt flink nagedacht hoe deze transitie vorm zou kunnen krijgen. In het landelijke Klimaatakkoord zijn in 2019 afspraken gemaakt over de warmtetransitie. De gemeente maakt een Transitievisie Warmte, die in 2022 zal worden vastgesteld. De sturing vanuit de gemeente is tot nu toe nog erg voorzichtig. In de voorlopige visie wordt aangegeven wat de mogelijke oplossingsrichtingen per wijk zullen zijn, als de gemeente daar voldoende zicht op heeft (zie kaartjes hieronder). In 2022 gaat de gemeente met de inwoners van Den Haag in gesprek over de visie.

Vogelwijk Energie(k) en de werkgroep Warmtevogel hebben op 23 mei 2022 een zienswijze ingediend op de concept TVW waarin aandacht gevraagd wordt voor meer informatie voor bewoners, participatie en betere ondersteuning voor isolatie en warmtepompen.

Naast de Transitievisie Warmte wordt er ook gewerkt aan een bronnenstrategie (nog niet gereed). Hierin komt te staan welke warmtebronnen geschikt zijn voor duurzame warmte in de stad. Den Haag heeft veel mogelijke bronnen waaronder uit oppervlaktewater, uit afval of uit de bodem. Zelfs de zon en de zee zijn potentiële bronnen. Waterstof wordt vooral gezien als een optie voor de industrie en voor zwaar transport.

Relevante informatie

Archief