VOGELWIJK ENERGIE(K) organiseert eerste openbare ledenvergadering.

Op zondag 13 februari 2011 houdt Vogelwijk Energie(k) (VE) om 16.00 uur in de kantine van tennispark Houtrust haar eerste ledenvergadering en tevens Nieuwjaarsbijeenkomst.

De coöperatie Vogelwijk Energie(k) is opgericht omdat we het belangrijk vinden dat de investeerders in de windmolen ‘De Duinvogel’ en alle andere leden van de coöperatie zeggenschap krijgen. Uiteraard hopen we ook nieuwe potentiële leden aan te treffen.

Vogelwijk Energie(k) wil het namelijk niet bij die ene windmolen laten. Er staat een ambitieus programma klaar voor 2011. Wij willen u daarover informeren en met u
van gedachten wisselen. De vergadering is openbaar omdat we alle geïnteresseerde Vogelwijk bewoners in de gelegenheid willen stellen de bijeenkomst bij te wonen.

Een belangrijk onderwerp van de vergadering is de structuur van de organisatie. De cooperatie is een vereniging met leden. Statutair hebben wij voorzien in een Ledenraad voor de Coöperatie bestaande uit zes leden. Deze Raad controleert en benoemt het bestuur en stelt de jaarrekening vast.
De Ledenraad wordt in samenspraak met de leden en in het licht van onze statuten verder vormgeven.

Wij roepen hierbij belangstellenden voor het Ledenraadslidmaatschap op zich bij ons te melden d.m.v. het zenden van een kort C.V aan ondergetekende.
Aanmelden graag vóór 8 februari a.s.

Tijdens de bijeenkomst zal ook worden ingegaan op de relatie Stichting – Coöperatie,
de later vast te stellen contributie.

Voorts willen wij u een uiteenzetting geven van de resultaten van de Inspiratieavond op
4 november vorig jaar en wat wij daar in 2011 mee gaan doen.

Wij zien er naar uit u te mogen begroeten en na afloop van de vergadering willen wij graag met u een toast uitbrengen op de plannen van 2011.

Mailt u ons a.u.b. of u op 13 februari komt toasten op een energiek 2011 via
info@vogelwijkenergiek.nl

namens het bestuur,
Bert Bruning
Secretaris