Onderzoek naar warmtelekken in woonhuizen

Door Dick van Rietschoten

De vereniging Vogelwijk Energie(k), die de wijk zo duurzaam mogelijk wil maken, zal dit jaar de strijd aanbinden tegen warmtelekken. Een deskundige gaat de warmtelekken van de diverse typen huizen in de wijk in kaart brengen en adviseren hoe die effectief te bestrijden. Om te helpen bij het opsporen van die warmtelekken schaft Vogelwijk Energie(k) een speciale infraroodcamera aan die ‘warmtelekken’ in huizen in beeld brengt. De deskundige gaat vanaf het late najaar – als er weer geregeld gestookt wordt – onder andere met deze camera aan de slag om onderzoek te doen, zowel binnenshuis als buitenshuis. De foto’s  geven precies aan waar het meeste warmteverlies optreedt, bijvoorbeeld bij raamkozijnen, bij de voordeur, langs de vloer of de dakrand. Op basis daarvan kan een advies worden opgesteld voor gerichte isolatiemaatregelen.

Dit maakte Rutger van Hoogstraten, voorzitter van Vogelwijk Energie(k) op dinsdag 13 mei bekend tijdens de algemene ledenvergadering van Vogelwijk Energie(k) in het HALO-complex. Voorlopig is de aanschaf van de camera en de inzet van de ‘isolatieadviseur’ begroot op in totaal 8000 euro.

Enkelsteens muren
Rutger legde uit dat de Vogelwijkwoningen uit de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw met hun enkelsteens muren en dunne glasvensters over het algemeen zo lek zijn als een mandje. ,,Zelfs als je dubbel glas in de ramen hebt laten aanbrengen en binnenshuis bepaalde buitenmuren hebt geïsoleerd omdat buitenisolatie voor de meeste huizen ondoenlijk is, blijft er bij metingen warmteverlies optreden. Met de infraroodcamera kan dat goed in beeld worden gebracht. We willen graag een zo breed mogelijk onderzoek naar verschillende typen huizen in de wijk,’’aldus de voorzitter.
Het onderzoek naar de isolatiemogelijkheden is een van de nieuwe projecten waarmee Vogelwijk Energie(k) – momenteel ongeveer 250 leden tellend – de komende tijd aan de weg wil timmeren. Nieuw is ook het idee om in samenwerking met andere wijken in de rioolwaterzuivering Houtrust een deel van het biogas dat bij de zuivering vrijkomt om te zetten in warmte en elektriciteit die geleverd kan worden aan huishoudens in de wijk. Een haalbaarheidsstudie is momenteel in uitvoering.

Financiën

In financieel opzicht gaat het Vogelwijk Energie(k) bepaald niet slecht. Het jaar 2013 werd begonnen met een aanvangssaldo van 6000 euro en afgesloten met een eindsaldo van (afgerond) 14.000 euro. De algemene ledenvergadering had er dan ook geen moeite mee de jaarcontributie voor de leden op 25 euro te handhaven.

ZonneVogel

De recente afbraak van windmolen De Duinvogel bij het zuidelijk havenhoofd, die jarenlang het vlaggenschip van Vogelwijk Energie(k) was, heeft het bestuur niet bij de pakken doen neerzitten. Met vooruitziende blik werd eerder dit jaar een plan gesmeed om ter compensatie van het wegvallende windenergieproject een zonne-energieproject te beginnen: ZonneVogel.

Op de daken van de Montessorischool aan de Laan van Poot en de Europese School aan de kop van de Beeklaan werden in april in totaal bijna 300 zonnepanelen geïnstalleerd. Leden van Vogelwijk Energie(k) en ouders van de scholen konden deze zonnepanelen met voorrang kopen voor 400 euro per stuk om vervolgens van de ver van hun bed opgewekte stroom te kunnen profiteren. De belangstelling hiervoor was groot. In recordtijd werden alle panelen verkocht. De collectoren op de schooldaken zijn nu verdeeld over een coöperatie van 58 eigenaren die een variërend aantal in bezit hebben.

,,We zijn nu bezig met het afhandelen van de administratieve rompslomp die De Zonnevogel met zich heeft meegebracht,’’ vertelde bestuurslid Paul Schlotter. ,,Denk alleen al aan de statuten. We moeten ook nog de afspraken met Eneco formeel vastleggen.’’

Deelauto

Het enige project van Vogelwijk Energie(k) dat tot nu toe enigszins tegenvalt betreft de pilot met de elektrische deelauto voor wijkbewoners. ,,Die staat helaas meer stil dan dat-ie rijdt en dat is natuurlijk niet de bedoeling,’’ zei bestuurslid Peter van der Woude die het deelautoproject coördineert. ,,We kunnen dus nog wel wat extra deelnemers gebruiken!”
Meer over de deelauto…

Bestuursvacatures

Het bestuur van Vogelwijk Energie(k) zal binnenkort worden uitgebreid van zes naar zeven personen. Omdat penningmeester Jenneke Ringnalda over enige tijd uit het bestuur stapt, zijn er nu dus twee bestuursvacatures. Gegadigden wordt vriendelijk verzocht zich bij het bestuur te melden via info@vogelwijkenergiek.nl .
Het bestuur zal worden bijgestaan door een vijf leden tellende adviesraad, die als klankbordgroep fungeert. Momenteel telt de adviesraad vier leden.