Kort verslag van de bijeenkomst 14 mei 2024 ter ere van 15-jarig jubileum, en tevens de ALVs van Zonnevogel en Vogelwijk Energie(k)

Hierbij kort verslag van de formele kant van de bijeenkomst. Daarnaast zal ook een verslag in het wijkblad komen.

Welkom

De voorzitter heet de 50-60 aanwezigen welkom en geeft een korte toelichting op de invulling van de avond en kijkt namens het bestuur terug op de activiteiten van de vereniging de afgelopen 15 jaar. Zijn presentatie kunt U vinden onderaan deze pagina.

Viering 15-jarig bestaan

Wethouder Kapteijns feliciteert namens het gemeentebestuur de vereniging met haar 15-jarig bestaan en reflecteert op de voortrekkersrol van de vereniging in de gemeente (en daarbuiten) en de goede samenwerking.

Namens de wijkvereniging spreekt Ilonka Sillevis – Smitt. Zij feliciteert de vereniging en zet met name de initiatiefnemers van het eerste uur in het zonnetje met een bos bloemen, en spreekt ook haar lof uit voor alle andere bestuurders en wijkgenoten die het project tot een succes gebracht hebben. Zie de namen in bijgevoegde presentatie.

Chris van Dam en Daniel van Drunen over “Samenspel tussen overheid en burger”

Chris van Dam is voormalig voorzitter van de wijkvereniging, voormalig lid van de 2e Kamer, bekend van de kinderopvangtoeslag-affaire, nu voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Met twee persoonlijke ervaringen beschrijft Chris hoe de overheid de burger kan motiveren om innovatief en constructief te zijn, maar anderzijds juist remmend kan werken door traagheid en gebrekkige samenwerking. Hij moedigt Vogelwijk Energie(k) aan om niet altijd op de overheid te wachten en meer disruptieve initiatieven te nemen en daarmee ontwikkelingen aan te jagen. Zijn toespraak kunt U vinden via de link hieronder.

Stadsdeeldirecteur Daniel van Drunen beaamt de waarde van wijkinitiatieven en reflecteert daarnaast op de verantwoordelijkheid van de overheid om verschillende maatschappelijke belangen af te wegen en burgers gelijk en eerlijk te behandelen. Voor de benodigde zorgvuldigheid duurt dit soms langer dan we allemaal zouden willen. Daniel noemt een aantal voorbeelden in Segbroek waar goed wordt samengewerkt met de bewoners.

Wijkgenoot Ruud de Meer brengt een heel actuele casus in als een van de eigenaren van het mooie zonnedak aan het Eiberplein. Al een paar jaar slaan de omvormers af bij zonnig weer door gebrek aan capaciteit op het lokale electriciteits(sub)net. Stedin geeft aan dat het nog vele jaren gaat duren voordat dit structureel opgelost wordt. Het werk dat hiervoor nodig is sluit achteraan aan in de rij van benodigde ‘netverzwaringen’. Is dit dikke pech of ligt hier een rol voor Vogelwijk Energie(k)? Of een rol voor de overheid (Stedin of de gemeente) om extra voorrang of ruimte te geven voor dit soort situaties? Chris van Dam moedigt nog eens Vogelwijk Energie(k) aan om vooral zelf aan de slag te gaan met oplossingen. Marco van Stekelenburg, wijkbewoner en werkzaam bij de provincie, noemt een aantal innovaties die mogelijk uitkomst kunnen bieden.

ALV Zonnevogel

Het presentatiemateriaal is opgenomen in de presentatie die u kunt vinden via onderstaande link.

De voorzitter licht toe dat er nog geen overeenkomst is met Eneco over de tarieven voor de opgewekte stroom voor 2022 en 2023. De deelnemers hebben het fiscale voordeel via de energieleverancier ontvangen. Het deel van de stroomopbrengst dat via de coöperatie loopt zal uitgekeerd worden zodra er overeenkomst is over de tarieven en het geld binnen is. Vanwege de hoge stroomprijzen in 2022 en 2023 wordt ten minste een twee keer zo hoge totale opbrengst per paneel verwacht als in voorgaande jaren, maar dit kan nog meer worden. Het bestuur stelt voor om de eventuele meeropbrengsten over 2022 en 2023 toe te wenden voor opbouw van de reserveringen zoals nader toegelicht in de eerder toegestuurde stukken.

Tijdens de ALV is een oude tabel gepresenteerd. Hierbij de juiste tabel met toevoeging van 2023:
XXXXXXXXXXXXX

Met handopsteken worden de volgende besluiten genomen:
– Goedkeuring van de jaarrekening over 2023 in lijn met advies kascommissie
– Uitkering over 2023 op basis van huidige tariefvoorstel van Eneco, zodra het geld binnen is [NB. De uitkering over 2022 is vorig jaar al goedgekeurd]
– Besteden van eventuele meeropbrengst over 2022 en 2023 voor opbouw van de reserves
– Herbenoeming van Peter van der Woude en Peter Wit in de kascommissie

ALV Vogelwijk Energie(k)

Het presentatiemateriaal is opgenomen in de presentatie die u kunt vinden via onderstaande link.

De voorzitter ligt kort de jaarcijfers over 2023 toe. Op verzoek van de ALV heeft het bestuur strakker gehandhaafd op betaling van de jaarlijkse contributies. De leden die na de nodige herinneringen twee achtereenvolgende jaren niet betaald hebben zijn uit het ledenbestand verwijderd. Hiermee is het ledental teruggelopen van ongeveer 350 naar 280. De voorzitter geeft aan dat dit ruim voldoende is voor de rol van de leden als klankbord, achterban en toezicht. De leden krijgen voordeel bij bepaalde acties en attenties, maar er is verder geen actieve werving en de doelstellingen en communicatie van de vereniging is gericht op de gehele wijk.

De warmte werkgroep “Warmtevogel” wordt opgeheven. De werkgroep heeft ondertussen invulling gegeven aan de meeste taken zoals destijds met de leden afgestemd. Met het opheffen van de werkgroep ontstaat de ruimte om gericht en projectmatig aan de slag te gaan met de uitdagingen die nog voor ons liggen zoals de VVEs en kleinschalige collectieve oplossingen.

Met handopsteking worden de volgende besluiten genomen:
– Goedkeuring van de jaarrekening 2023
– Vaststelling van de jaarlijkse contributie over 2024 op 15€
– Herbenoeming van Peter van der Woude en Peter Wit in de kascommissie
– Aanstelling van Britta Schaffmeister, Erwin Mulders en Hans Hutter, en aftreden van bestuursleden Paul Schlotter, Jort Verhulst en Rutger van Hoogstraten.

Britta zal de rol van voorzitter op zich nemen, hierbij ondersteund door Erwin. Hans zal de rol van secretaris op zich nemen. George Ongkiehong zal als aspirant bestuurslid meedraaien in het bestuur met een speciale focus op de warmtetransitie. Paul en Rutger blijven voorlopig beschikbaar voor het bestuur voor overdracht en ondersteuning.

Statutair wordt het bestuur van de Zonnevogel gevormd door het bestuur van Vogelwijk Energie(k)

Afsluiting

De kersverse voorzitter Britta Schaffmeister richt een persoonlijk dankwoord aan de vertrekkende bestuursleden, en sluit om 21:30 de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor de borrel.

Presentaties kunt U hier downloaden:
1. Welkom, reflectie en ALVs (vz Rutger van Hoogstraten)
2. Toespraak Chris van Dam

Aanmelding & nadere informatie van lustrumbijeenkomst 14 mei 2024

Aanmelding: in verband met de vergunning hebben is er plek voor maximaal 80 bezoekers. U kunt zich aanmelden via info@vogelwijkenergiek.nl

Locatie: House of Rat Loods, Laan van Poot 97, de voormalige repetitieruimte van de theatergroep “De Appel”, en de nieuwe broedplaats voor theaterbureau Dégradé 

Programma: Ontvangst vanaf 19:30, aanvang 20:00
– Welkom en terugblik 15 jaar Vogelwijk Energie(k)
– Spreker Chris van Dam over de verhouding burger – overheid in de energietransitie, samen met stadsdeeldirecteur Daniel van Drunen
– Korte ALVs Zonnevogel en Vogelwijk Energie(k), inclusief prioriteiten
– Borrel

Vogelwijk Energie(k) 15 jaar – bijeenkomst 14 mei met Chris van Dam

Vijftien jaar geleden in 2009 is het begonnen met de Duinvogel, de windturbine op het zuidelijk havenhoofd die door Vogelwijk Energie(k) nieuwe wieken kreeg voor een tweede leven en jarenlang het symbool van de Haagse duurzaamheidsaanpak geweest is. Sindsdien werken we al vijftien jaar aan onze ‘strategische agenda’ met een aanpak voor verwarming, elektriciteit en mobiliteit. Als ik bedenk wat we nog moeten doen om de doelen van deze transities te halen duizelt het me. Het voelt haast ondoenlijk. Het doet me denken aan het verhaal van een vriend die het Gardameer overzwom. Na een uur zwemmen leek het of de overkant helemaal niet dichterbij gekomen was. Bang dat hij er nooit zou komen. Pas toen hij achteromkeek en zag hoe ver hij al gezwommen had, hoeveel water hij al achter zich gelaten had, ontstond nieuwe moed voor de tweede helft van de tocht. Dat willen we ook doen op 14 mei, even achteromkijken wat we al bereikt hebben, als wijk, en met nieuwe moed naar de toekomst kijken en aan de slag voor de volgende jaren. De keynote speaker is Chris van Dam, voormalig voorzitter van de wijkvereniging, voormalig lid van de 2e Kamer, bekend van de kinderopvangtoeslag-affaire, nu voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Meer informatie daarover in het volgende wijkblad, maar noteert u de datum alvast.

15 Februari VVEs Sportlaan @ Quick kantine

Samenwerken aan het verduurzamen van de flatcomplexen aan de Sportlaan en Ranonkelstraat

Naar aanleiding van de succesvolle eerste bijeenkomst afgelopen oktober organiseren wij een volgende bijeenkomst op donderdagavond 15 februari 2024 (8pm in de sportkantine van Quick) over samenwerking bij het verduurzamen van de flatcomplexen. Daarbij wordt gedacht aan het uitwisselen van informatie en waar mogelijk het collectief organiseren.

Lees een verslag van de eerste bijeenkomst in het wijkblad van oktober (p38-39): https://vogelwijkdenhaag.nl/wp-content/uploads/wijkblad/wb202311.pdf

Verder nodigen wij eenieder uit om de tot nu toe verzamelde informatie aan te vullen: https://www.vogelwijkenergiek.nl/samenwerking-grote-vves-sportlaan-ranonkelstraat/. Wat is de status in Uw VVE? Welke studies heeft Uw VVE uitgevoerd of welke vragen leven er nog? Welke flatbewoners willen zich aanmelden voor een initiatiefgroep.

Bij de volgende bijeenkomst op 15 februari willen we ten eerste de gelegenheid bieden om meer informatie uit te wisselen, en is ook de gelegenheid voor een initiatiefgroep om concrete acties in gang te zetten. Vogelwijk Energie(k) is graag bereid om met daad en advies te helpen bij de uitvoering.

2 Oktober kantine Quick: kennissessie verduurzamen voor Sportlaan VVEs

Vogelwijk Energie(k) organiseert maandagavond 2 oktober een kennissessie verduurzamen voor de VVEs langs de Sportlaan en Ranonkelstraat.

De sessie is bedoeld voor besturen of werkgroepen vanuit de VVEs die bezig zijn met het verduurzamen. We zullen ook een vertegenwoordiger van de gemeente uitnodigen. Anderen zijn ook welkom. We stellen het op prijs als U zich aanmeldt bij info@vogelwijkenergiek.nl zodat we U op de hoogte kunnen houden.

Agenda

19:30 Inloop in de sportkantine van Quick (Savornin Lohmanlaan 215)
20:00 Welkom en agenda
20:15 VVEs presenteren hun aanpak: waar zijn we mee bezig, wie helpen er, welke vragen hebben we nog
21:00 Uitwisseling tussen VVEs en Vogelwijk Energie(k) over eventuele kansen voor samenwerking langs de Sportlaan (bijvoorbeeld warmteleiding, aanbesteding of energiecoaching)
21:30 Verdere gelegenheid tot kennismaking en uitwisseling tijdens borrel
22:00 Einde