Verslag jubileumbijeenkomst 15 mei

Tegen de 100 mensen – Vogelwijkbewoners, vertegenwoordigers van Haagse buurbuurten en van de gemeente Den Haag, jongeren van het Dalton Lyceum die betrokken zijn bij de scholierenstakingen voor het klimaat – vierden op woensdagavond 15 mei het 10-jarig bestaan van Vogelwijk Energie(k). Speciale gasten op de geslaagde en feestelijke bijeenkomst waren wethouder Liesbeth van Tongeren en Ben Römgens van onderzoeksbureau DNV/GL.

Een door secretaris Paul Schlotter samengesteld filmpje  toonde een overzicht van de activiteiten van de afgelopen 10 jaar. Hierna werden de oprichters van Vogelwijk Energie(k) en voormalige bestuursleden door avondvoorzitter Redmar Wolf in het zonnetje gezet. Klik hier voor de ontstaansgeschiedenis van VwE.

VwE-voorzitter Rutger van Hoogstraten presenteerde nogmaals de strategische kalender (link: PP bijeenkomst 15 mei 2019) van Vogelwijk Energie(k), zoals die in 2013 is opgesteld, met de doelstelling een klimaatneutrale wijk in 2040 en als speerpunten: warmte, elektriciteit en mobiliteit. De afgelopen jaren is met name aan de laatste twee thema’s aandacht besteed, denk aan acties met LED-lampen, zonnepanelen, de Zonnevogel coöperatie en aan het stimuleren van elektrische deelauto’s. Vervolgens schetste Rutger de achtergrond van de werkgroep Warmtevogel en van de studie van DNV/GL naar de mogelijkheden voor duurzame warmtevoorziening in de Vogelwijk. In het bijzonder wees hij op het belang van het besparen van energie en van woningisolatie, een maatregel die altijd zijn waarde en nut zal behouden, ongeacht de toekomstige warmtevoorziening.

Het grootste deel van de avond was daarna gewijd aan de presentatie van de betreffende studie. Aan de hand van enkele powerpoints gaf Ben Römgens een overzicht van de aannames, de gevolgde methodiek en de resultaten (link: Presentatie WINST Vogelwijk). In de zomer komt het definitieve rapport beschikbaar. De werkgroep Warmtevogel zal – met inachtneming van dit onderzoek, het beleid van de gemeente en de input vanuit deze bijeenkomst en latere wijkraadplegingen – een voorstel uitwerken ter concretisering van de warmtetransitie op het niveau van de Vogelwijk; te denken valt aan een kleinschalig pilotproject.

Als voorbereiding op toekomstige duurzame warmtebronnen en leveringssystemen, gaat Vogelwijk Energie(k) vanaf september aan de slag met een van de Vruchtenbuurt gekopieerde actie Zet ‘m op 70! Het idee is dat we met een eenvoudige ingreep de watertemperatuur van onze CV-ketel kunnen (laten) verlagen naar 70° C (of zelfs lager), om te zien of en hoe we onze huizen ook daarmee comfortabel kunnen verwarmen. U kunt zich hier vrijblijvend opgeven om aan deze proef mee te doen en ervaringen te delen; we houden u dan op de hoogte.

Het DNV/GL-rapport werd aangeboden aan wethouder Liesbeth van Tongeren, die in haar dankwoord Vogelwijk Energie(k) prees voor haar voortrekkersrol en inspirerende initiatieven op wijkniveau. Behalve de vele technische aspecten van de gigantische uitdaging van de energietransitie waar we voor staan, vroeg de wethouder speciaal aandacht voor niet-technische of financiële waarden die het gedrag en de keuzes van mensen kunnen sturen, zoals gerechtigheid, esthetiek en inclusiviteit, d.w.z. dat gekozen oplossingen voor iedereen zonder uitzondering bereikbaar moeten zijn, alsmede voor het belang van gedragsverandering.

De verschillende onderdelen van het programma waren doorspekt met een aantal interactieve vragen, waarop de aanwezigen middels hun smartphone konden reageren en waarvan de geclusterde antwoorden in real time op een groot scherm verschenen (link: Mentimeter resultaten Vogelwijk Energie(k) 10 jaar).

Voor de afsluitende borrel, met hapjes van Jessie’s Cuisine, reageerde een panel bestaande uit wethouder Van Tongeren en wijkgenoten Mark Frequin en Pieter Duisenberg op vragen uit de zaal. Overheersend thema was de kwestie van timing: hoe bepaal je tot bepaalde maatregelen over te gaan, wanneer ben je te vroeg, wanneer te laat? Het panel was het erover eens dat risico’s goed in kaart moeten worden gebracht, maar nooit geheel kunnen worden uitgesloten, en dat niet moet worden gewacht op technologieën die (nog) niet voldoende zijn uitontwikkeld – bijv. personenauto’s op waterstof – om nu al over te gaan op duurzame alternatieven voor fossiele energie – zoals elektrisch rijden, of stimuleren van de fiets!

Voorafgaand aan de feestelijke viering van het jubileum en presentatie van het Warmtevogel project, werden de toegestuurde jaarstukken 2018 van de Vereniging Vogelwijk Energie(k) en van Coöperatie De Zonnevogel bij acclamatie goedgekeurd. Hierdoor werden ook de door het bestuur voorgestelde uitkering aan leden van De Zonnevogel @ €13,38 per paneel en de contributie voor het lidmaatschap van de vereniging @ €25/jaar vastgesteld, werd het bestuur gedechargeerd en de kascommissie, onder dankzegging, voor een nieuw jaar benoemd.

Voor een uitgebreider verslag van de bijeenkomst verwijzen we naar het juni-nummer van het wijkblad.