Werkgroep Warmtevogel

Doelstelling

Vogelwijk Energie(k) heeft zich tot doel gesteld om onze wijk in 2040 CO2-neutraal te laten zijn. Hieraan werken we al sinds 2010 met onder andere de collectieve windmolen de Duinvogel die een aantal jaren stroom heeft geleverd voor een groot aantal huishoudens in de wijk en met inmiddels twee collectieve zonnedaken in de wijk: de Zonnevogel. Daarnaast zijn diverse initiatieven genomen om energiebesparing te bereiken en CO2-uitstoot terug te dringen zoals gezamenlijke inkoopacties voor zonnepanelen, informatieavonden over het isoleren van de woningen en het tegen en gereduceerd tarief beschikbaar maken van energieadviezen.

De urgentie om de CO2-uitstoot drastisch te reduceren is in de tussentijd alleen maar groter geworden. Om te voorkomen dat het klimaat teveel verandert en de temperatuur en daarmee de zeespiegel te veel zullen stijgen zijn in Parijs Internationale afspraken gemaakt om de CO2 uitstoot terug te brengen. In het Nationale beleid is dit verankerd in de doelstelling om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Daarnaast speelt in ons land de afgelopen jaren natuurlijk de discussie over de winning van aardgas in Groningen en de aardbevingen als gevolg daarvan. Het kabinet wil daarom dat de kraan voor het Nederlandse aardgas de komende jaren steeds verder wordt teruggedraaid en in 2030 helemaal dicht gaat.

De gemeente heeft het klimaat ook hoog op de agenda gezet en zet zich in voor een klimaatneutraal Den Haag. Vogelwijk Energie(k) heeft samen met de gemeente Den Haag en andere betrokken partijen het Haags Energieakkoord ondertekend. Daarmee is de ambitie uitgesproken om alle gebouwen in de stad van het aardgas af te krijgen en op duurzame energie over te laten gaan en zo de CO2-uitstoot in 2040 tot nul terug te brengen.

Vogelwijk Energie(k) heeft het afgelopen jaar twee avonden georganiseerd om met de leden en andere wijkbewoners van gedachten te wisselen over de voorbereiding van onze wijk op een toekomst zonder aardgas. Op basis daarvan hebben we een discussienotitie opgesteld met uitgangspunten voor de warmtetransitie in de Vogelwijk. Dit voorjaar heeft Vogelwijk Energie(k) de Werkgroep Warmtevogel ingesteld om samen met de wijkbewoners een breed gedragen strategie op te stellen om in onze wijk van het gas af te komen. De opdracht van de werkgroep is in het bijgevoegde document nader uitgewerkt. De werkgroep onderzoekt momenteel de verschillende scenario’s en werkt aan een ‘houtkoolschets’ van de mogelijke technische, organisatorische en financiële oplossingen, collectief of individueel, voor een duurzame warmtevoorziening van de wijk. Opdat een zo breed mogelijk draagvlak wordt gecreëerd, zullen de opvattingen en voorkeuren van wijkbewoners daarbij steeds richtinggevend zijn.

De gemeente werkt al in een aantal wijken met prioriteit aan de verduurzaming van de energievoorziening. Voor andere wijken, zoals de Vogelwijk moeten in 2021 warmteplannen zijn vastgesteld. Vogelwijk Energie(k) is goed bij dat proces aangesloten en zal de eigen schets gebruiken voor het beïnvloeden van de gemeentelijk plannen en het voorbereiden van een pilotproject in onze wijk.


Charter                                                                                      Versie 3-7-2018

Het opstellen van een transitie strategie voor het vervangen van huishoudelijk aardgasgebruik in de Vogelwijk door duurzame energie.

De daarbij behorende activiteiten zijn :

 1. Overzicht van mogelijk lange termijn oplossingen gebaseerd op landelijke studies.
 2. Lijst van aanbevelingen aan huishoudens voor aanpassingen in de komende 5-10 jaar.
 3. Harmonisatie van de Lijst met de duurzaam energie plannen van de Gemeente Den Haag.
 4. Identificatie van een demonstratieproject in de Vogelwijk voor ca 500 huishoudens.
 5. In 2021 is er een breed door de wijkbewoners gedragen beeld van de lange termijn oplossingen en de op korte(re) termijn te zetten stappen; draagvlak voor wat er moet gebeuren.

***

Hierbij de volgende aantekeningen :

 1. Uitgangspositie is dat de aangeboden energie in de toekomst scenario’s (bv elektriciteit) ook duurzaam zullen zijn; de bijbehorende transitie strategie valt buiten het kader van deze studie.
 2. Het overzicht dient om transitie stappen op korte termijn af te stemmen met lange(re) termijn oplossingen om daarmee het risico van “regret” investeringen te minimaliseren.
 3. Lijst van aanbevelingen is gebaseerd op de volgende criteria (i) milieu effect, (ii) veiligheid, (iii) betrouwbaarheid energieleverantie, en (iv)  financiële consequenties, inclusief investeringsrendement.
 4. Harmonisatie van de lijst met de gemeente gaat uit van wederkerigheid m.a.w. de uitkomsten van de werkgroep kunnen/zullen de plannen van de gemeente beïnvloeden.
 5. Indien er voldoende interesse bestaat voor het geïdentificeerde demonstratieproject zal een nieuwe werkgroep dit project opstarten en begeleiden.
 6. Om in de wijk een breed gedragen beeld te krijgen van wat er moet gebeuren, is het essentieel om goed naar de wijkbewoners te communiceren over het proces en de resultaten en daarnaast gebruik te maken van input die bewoners op de planvorming zouden willen leveren.