Verslag ALV 18 april 2017

Op 18 april zijn 2 Algemene LedenVergaderingen gehouden, te weten die van Vereniging Vogelwijk Energie(k) en die van ZonneVogel Coöperatie U.A.
U vindt beide verslagen hieronder.

Verslag ALV Vereniging Vogelwijk Energie(k) 18 april 2017

De voorzitter, Rutger van Hoogstraten, opent de algemene ledenvergadering en heet de leden, leden van de adviescommissie en bestuursleden van harte welkom. De ledenvergaderingen van de Zonnevogel en Vogelwijk Energie(k) vormen het formele deel van de bijeenkomst.

Aan de hand van bijgevoegde presentatie Bijeenkomst 18 april 2017 wordt verslag gedaan van de activiteiten van Vogelwijk Energie(k) en worden de baten, lasten en balans over 2016 toegelicht een aan de ledenvergadering ter goedkeuring voorgelegd. Op basis van een positief advies van de kascommissie volgt de goedkeuring van de ledenvergadering.

De ledenvergadering benoemt leden Peter Wit en Frans Duynstee in de kascommissie voor boekjaar 2017.

De ledenvergadering stelt voor 2017 een onveranderde contributie voor.

Vervolgens consulteert het bestuur de ledenvergadering over de plannen voor 2017. De ledenvergadering steunt de plannen.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering

Verslag ALV ZonneVogel 18 april 2017

De voorzitter van ZonneVogel Coöperatie, Rutger van Hoogstraten, opent de algemene ledenvergadering van ZonneVogel en heet een vijftiental leden van de ZonneVogel en diverse belangstellenden van harte welkom.

Vervolgens geeft hij het woord aan Paul Schlotter, secretaris, om een toelichting te geven op het reeds eerder toegestuurde jaarverslag en jaarrekening 2016.

Omdat in de toegestuurde stukken (na te lezen op de website www.vogelwijkenergiek.nl) een en ander al uitgebreid is beschreven, kunnen we in dit verslag volstaan met een paar highlights, vooral de financiële aspecten.

Verlies en Winst.

In 2016  is er veel stroom opgewekt,  totaal 70971 kWh (2015: 72033 kWh), maar door de weer lagere stroomprijs is de opbrengst in euro’s ook lager, nl € 3.771 (2016:€4.375).

De totale uitgaven van de Coöperatie over 2016 bedroegen € 2027. De jaarlijks terugkerende uitgaven bedroegen €865 .In 2016 hebben zich enige eenmalige bijzonderheden voorgedaan die ons € 1162 hebben gekost. Daardoor zou het operationeel resultaat ongeveer € 2000,- lager uitkomen dan geraamd.

Besloten is om een bedrag van € 2450 door Vogelwijk Energie(k) te laten doneren aan ZonneVogel. Dat bedrag is afkomstig van een subsidie van Fonds1818. Die subsidie waren we bij de start van ZonneVogel misgelopen.

Het operationeel resultaat, d.w.z. inkomsten (€ 3.771 + € 2.450) minus kosten(€ 2027) bedraagt dan € 2.943. We reserveren € 1.000,- per jaar om over 10a15 jaar genoeg geld te hebben om omvormers te vernieuwen. Er blijft daardoor over een bedrag van € 1943 ofwel

€ 7,02 per paneel om uit te keren aan de leden als terugbetaling van de door de leden in 2014 betaalde inleg van € 352,35 per paneel.

Naast deze € 7,02 ontvangen de deelnemers nog een verlaging van de energiebelasting van € 31,21. Deze € 31,21 wordt door de energieleverancier van ieder lid verrekend, mits men klant is van een energieleverancier die mee doet met de regeling “Verlaagd Tarief”. Energieleverancier die meedoen in 2016 zijn

Eneco, Greenchoice, VandeBron, Qurrent.

Vanaf volgend jaar gaat de verlaging van de energiebelasting van de huidige 9,07 cent incl

BTW naar 12,18 cent. Bij gelijkblijvende productie (dus zelfde hoeveelheid zon) stijgt de korting van de huidige € 23,60 naar € 31,70.

Kascommissie

De kascommissie bestaande uit Peter Wit en Frans Duynstee, heeft de jaarrekening gecontroleerd. Geconstateerd is dat alle betaalde en ontvangen bedragen netjes verantwoord zijn. Tevens is geconstateerd dat de jaarrekening niet goed in elkaar zit. Bijvoorbeeld reserveringen en voorzieningen zijn niet goed in de balans verwerkt, en de omstandigheden van het begin werken nog steeds verwarrend door; dat betreft o.a. de verkeerde nota’s van SolarGreenPoint en de teruggave van 19 panelen, waarvoor we het oorspronkelijk bedrag terug ontvangen hebben, hoewel er al in 2014 over afgeschreven was..

Goedkeuring jaarverslag

Er volgt enige discussie rond de vraag of we de voorliggende jaarrekening in de ALV moeten goedkeuren ondanks de onvolkomenheden, of dat deze jaarrekening niet wordt goedgekeurd en er dus op een latere ALV alsnog een goede jaarrekening behandeld en goedgekeurd wordt. Er wordt besloten deze jaarrekening wel goed te keuren en de opdracht aan de penningmeester te geven om 2017 te gebruiken om een correcte jaarrekening vanaf 2014 op te stellen.

Op basis van deze overweging  keurt de ALV het jaarverslag goed en verleent decharge aan het bestuur.

Beleid t.a.v. terugbetaling inleg deelnemers

De leden hebben in 2014 per paneel een bedrag betaald aan de Coöperatie van € 400,-. Dat bedrag bestond uit € 352,35 voor de PV-installatie (betaald aan Solar Green Point) en een buffer van ¤ 47,65 per paneel bedoeld voor eventualiteiten.

Het bestuur zou graag die € 42,65  op enig moment willen terugbetalen aan de leden, en op een andere manier een buffer aanleggen voor o.a. de te verwachten kosten voor het verwijderen van de installatie bij end-of-life, of voor mogelijk kosten wanneer op een school graat onderhoud gepleegd zou moeten worden aan het dak, waardoor de panelen waarschijnlijk tijdelijk verwijderd moeten worden.

Besloten wordt om nu geen besluit daar over te nemen, en de volgende ALV af te wachten, wanneer een correcte jaarrekening voorligt. Dan kan op basis van een goed en correct inzicht in de financiële situatie een voorstel gemaakt worden en behandeld in de ALV.

Tevens wordt besloten om de terugbetaling van € 7,02 niet in 2017 uit te betalen, maar af te wachten tot de jaarrekening correct is opgesteld, en dan in de ALV van 2018 de bedragen over 2016 én 2017 vast te stellen.