Verslag bijeenkomst 20 november 2018

Haagse wijken inspireren elkaar op energiegebied

door Dick van Rietschoten

In het voorjaar van 2019 bestaat de ideële vereniging Vogelwijk Energie(k), die zich inspant om onze wijk zo duurzaam mogelijk te maken, tien jaar. Het bestuur van Vogelwijk Energie(k) wil dat jubileum niet achteloos laten passeren. ,,In april gaan we een grote bijeenkomst houden waarbij we terugblikken op wat we al hebben bereikt, maar vooral vooruit zullen kijken naar de inspanningen waar we nog voor staan. En dan hebben we het natuurlijk in de eerste plaats over het afscheid dat we vóór 2040 moeten nemen van het aardgas’’, zei voorzitter Rutger van Hoogstraten op 20 november in de kantine van sportclub Quick, waar ruim zeventig wijkbewoners bijeen waren gekomen voor een informatieve bijeenkomst van Vogelwijk Energie(k).

Onderzoeksrapport

De beoogde manifestatie in april zal voor een belangrijk deel in het teken staan van een rapport dat de werkgroep Warmtevogel momenteel laat opstellen door deskundigen van het Energiekenniscentrum DNV GL. In dit rapport komen enkele mogelijke scenario’s te staan voor de overstap van de Vogelwijk naar een gasloze warmtevoorziening. Die mogelijkheden variëren volgens Rutger van individuele acties, zoals de aanschaf van een (op elektriciteit werkende) warmtepomp, tot collectieve acties. Wat dat laatste betreft schetste hij het idee van twee of drie ‘warmtecentrales’ in de wijk, die bijvoorbeeld aardwarmte opwekken, waarop desgewenst alle huizen kunnen worden aangesloten.

Veel is nog onduidelijk, maar het is wel zeker dat de energietransitie zowel de overheid (o.a. de gemeente Den Haag) als de energiebedrijven en de eigenaren van woningen en bedrijven forse investeringen zal kosten. ,,Denk alleen al aan het elektriciteitsnet dat overal moet worden verzwaard,’’ aldus Rutger. Hij wees er bovendien op dat de nieuwe warmtebronnen voor veel huizen te weinig warmte zullen leveren en dat dus bijverwarming met elektrische apparatuur noodzakelijk zal zijn. En passant maakte hij ook duidelijk dat veel mensen nu al met vrij simpele isolatiemaatregelen in hun huis belangrijke energiewinst kunnen boeken.

Staten- en Regentessekwartier

De bijeenkomst stond voor een groot deel in het teken van de contacten die Vogelwijk Energie(k) onderhoudt met soortgelijke groeperingen in andere Haagse wijken. ,,We inspireren elkaar en leren van elkaar’’, vatte Rutger samen. Namens de vereniging Buurtenergie Statenkwartier vertelde Tom Egyedi wat in zijn wijk de afgelopen jaren al bereikt is. ,,In elke straat hebben we inmiddels een paar mensen die voor andere bewoners aanspreekpunt zijn over vragen met betrekking tot energiebesparing. En elke zaterdagochtend houden we op de ‘Fred’ spreekuur. Dit jaar zijn we ook aan de slag gegaan met buurtinterviews, waarbij we bewoners vragen wat ze op duurzaamheidsgebied al hebben gedaan en wat ze nog willen.’’

Guido Beauchez van De Groene Regentes vertelde over drie werkgroepen die enthousiast de mogelijkheden tot verduurzaming in het Regentesse- en Valkenboskwartier exploreren. Dat heeft onder meer al geleid tot twee grote ‘zonnecollectieven’ (met panelen op het dak van een sporthal en van theater De Nieuwe Regentes) en een succesvol project met elektrische deelauto’s.

Omdat de vertegenwoordiger van de coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt plots verhinderd was, vertelde Vogelwijk Energie(k)-secretaris namens hem over het proefproject voor 500 huishoudens dat daar onlangs is opgezet. De beoogde 500 huizen zouden binnen drie jaar allemaal van het gasnet moeten worden afgekoppeld, waarbij wordt overgestapt op hetzij een aardwarmtecentrale, hetzij een centrale die thermische energie uit oppervlaktewater dan wel de duinwaterleidingen van Dunea haalt.