Verslag ALV ZonneVogel 26 mei 2015

De voorzitter van de ZonneVogel Coöperatie opent deze Algemene Leden Vergadering en heet de leden van ZonneVogel en belangstellenden hartelijk welkom. Vervolgens geeft hij het woord aan Paul Schlotter die een en ander inhoudelijk zal toelichten.

Het afgelopen jaar is veel gebeurd. Veel zaken gingen niet in een keer goed, maar uiteindelijk is eigenlijk alles op z’n pootjes terecht gekomen, mede dank zij de (financiële) steun van Eneco. ZonneVogel is nu goed op weg. Op beide scholen leveren de panelen stroom en de afspraken om de inkomsten daar uit te verkrijgen zijn gemaakt, en die worden nu uitgevoerd. Het gaat hier om de afspraken m.b.t. de verkoop van de stroom aan Eneco en de afspraken met de energieleveranciers om het verlaagde Energiebelasting tarief te verrekenen met de jaarrekening van hun klanten.

Openstaande punten

De belangrijkste nu nog openstaande punten zijn het plaatsen van de informatieborden op de beide scholen, waarop de productie van de panelen zichtbaar is t.b.v. de schoolkinderen, en het beschikbaar stellen van het lespakket duurzaamheid. Ander belangrijk punt is dat niet alle energieleveranciers van onze leden meedoen met de nationale regeling. Niet alle leden krijgen daardoor de korting op de Energiebelasting verrekend op hun jaarafrekening van hun energieleverancier. Hierover later meer.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van Vogelwijk Energie(k) en van de ZonneVogel zijn identiek qua samenstelling. Dat betekent dat dezelfde nieuwe bestuursleden die zojuist zijn benoemd door de ALV van Vogelwijk Energie(k), nu ook worden voorgedragen als bestuurslid van ZonneVogel.
De vergadering stemt in met de benoeming van Jort Verhulst als penningmeester, en van Margit Blok en Theo van Maanen als leden van het bestuur van de ZonneVogel Coöperatie.

Stroomproductie

De productie van de zonne-energie is door allerlei aanloopproblemen pas laat goed op gang gekomen; op 29 augustus vanaf de ENMS en op 22 september vanaf de ESH. In de resterende 4 resp 3 maanden van het jaar is vanaf de ENMS (met 92 panelen) totaal in 2014 4.465 kWh geleverd en vanaf de ESH was dat 4.098 kWh.

De verdeling van de opgewekte zonne-energie in Nederland over de maanden van het jaar is heel goed bekend. Wij kunnen daardoor onze productie over de maanden september/oktober 2014 tot mei 2015 betrouwbaar extrapoleren naar de overige maanden van het jaar. Daaruit blijkt dat de beoogde jaarproductie in 2015 onder normale weersomstandigheden gehaald zal worden. Zoals bekend hebben we 19 panelen vanaf het dak van de ESH moeten verwijderen. Ook ondanks die vermindering komen we naar schatting ongeveer op de verwachte hoeveelheid uit.

Inleveren panelen

Zoals eerder gemeld is er op het dak van de ESH door het plaatsen van de panelen een veiligheidsprobleem ontstaan. Om dat op te lossen moesten er 19 panelen worden verwijderd. Eneco vergoedt ons de verwijderde panelen tegen nieuwprijs, een buitengewoon coulante oplossing. We hebben onze leden gepolst met de vraag wie een of meer panelen zou willen inleveren tegen teruggave van de inleg van € 400 per paneel. We hebben nu afspraken gemaakt wie die 19 panelen inlevert.

Deze actie heeft – na afronding van het teruggeven van die 19 panelen – in 2e instantie ook toe geleid dat een aantal  panelen van eigenaar verwisselt. Voor die panelen geldt de boekwaarde(na afschrijving) in 2015, en dus niet de € 400. ZonneVogel speelt een bemiddelende rol bij de overdracht van panelen naar (nieuwe) deelnemers.

Verrekening korting op Energiebelasting

Een belangrijk deel van de financiële opbrengst van de productie van panelen van de leden van ZonneVogel vloeit voort uit een korting op de energiebelasting op geleverde elektriciteit. Die korting is het resultaat van de Postcoderoosregeling, een landelijke regeling op basis van de afspraken uit het Energieakkoord. Energiebelasting is een heffing op iedere geleverde kWh stroom of m3 gas en wordt ingehouden door de eigen energieleverancier; de korting op die belasting kan ook alleen via de eigen energieleverancier ontvangen worden. Eneco, Greenchoice en NLE/NEM doen mee aan de regeling en zullen de korting verrekenen op de jaarafrekening van klanten die deelnemen aan ZonneVogel. Er zijn echter ook leveranciers die niet meedoen met de regeling en de korting niet verrekenen – zij zijn daartoe niet verplicht.
Wij hebben onze leden die klant zijn bij een van deze leveranciers hiervan op de hoogte gesteld en alternatieve mogelijkheden voorgelegd. Nog niet alle betreffende leden hebben hierop gereageerd.

Financieel verslag

Ons proces rond het opstellen van de eerste financiële verantwoording is nog niet vlekkeloos. De stukken die we ter voorbereiding op de vergadering hadden toegestuurd waren niet correct. Ter vergadering is wel de juiste informatie gedeeld. De highlights zijn ook in dit verslag opgenomen.

Het jaar 2014 was duidelijk een aanloopjaar. De productie is laat op gang gekomen en er waren nog wat kleine storingen in het begin. De productie was daardoor nog laag. De in 2014 geleverde stroom levert € 605 op. De kosten waren in 2014 wat hoger dan beoogd, omdat er nog een te grote (en dus dure) aansluiting aanwezig was bij de ESH. De ZonneVogel heeft daardoor een operationeel verlies geleden van € 294.

Op de balans is vooral de afschrijving van belang. De totale afschrijving bedraagt € 3.514,58 over de 9 maanden in 2014 dat de installatie er ligt. Per paneel (296 stuks) is dat € 8,46.

  • We schrijven de omvormers af over een periode van 10 jaar. Daarna moeten die naar alle waarschijnlijkheid worden vervangen.
  • De overige onderdelen, met name dus de panelen, schrijven we af over een periode van 25 jaar. De panelen gaan overigens waarschijnlijk wel 40 jaar mee, maar de garantie op de (opbrengst van de) panelen loopt 25 jaar, dus daarom houden we die termijn aan.

De € 400 die wij van de leden hebben ontvangen bestaat uit een bedrag van € 352,35 dat is gebruikt om de installatie te kopen, en een bedrag van € 47,65 dat een lening is van de leden, bedoeld om financiële speelruimte te hebben voor eventualiteiten.

Met de € 352 hebben we de installatie gekocht en die levert baten op door de verkoop van de stroom. We hebben ook lasten (Verzekering, Bankkosten en kosten van de aansluitingen aan het elektriciteitsnet). Als baten minus lasten positief is, maken we winst en kan er een (winst)uitkering aan de deelnemers gegeven worden. In dat geval zal een voorstel gedaan worden aan de ALV welke deel van de winst wordt uitgekeerd aan de leden en welk deel toegevoegd wordt aan de reserve. Over 2014 hebben we verlies gemaakt, dus zal er geen winstuitkering worden gedaan.

De lening van € 47,65 zou deels kunnen worden terugbetaald. De ALV besluit echter dat er nu nog niets van de lening wordt terugbetaald en dat wordt gewacht totdat we wat langer normaal hebben gedraaid, zodat er meer zicht is op resultaten op de langere termijn.

Dat betekent dat de leden van ZonneVogel over 2014 niets ontvangen van de ZonneVogel; geen winstuitkering en geen gedeeltelijke terugbetaling van de lening.
Wel zullen zij van hun eigen energieleverancier de verlaging van de Energiebelasting op hun jaarrekening ontvangen (mits de leverancier mee doet uiteraard). Het gaat over 2014 om een bedrag van € 2,69 per paneel. Over een compleet jaar met normale productie zal dat ruim € 20 per paneel zijn.

Kascommissie

Het bestuur van ZonneVogel stelt voor om in de kascommissie van de ZonneVogel te benoemen dezelfde leden die ook benoemd zijn in de kascommissie van Vogelwijk Energie(k), d.w.z. Loes Jalink en Peter Wit. De ALV gaat bij acclamatie met dit voorstel akkoord.

De kascommissie is al aan het werk gegaan en heeft de (juiste) jaarrekening beoordeeld. De nu net benoemde commissie geeft – bij monde van Peter Wit – een positief oordeel over de jaarrekening. Geïnteresseerde leden kunnen de jaarrekening opvragen via ZonneVogel@Vogelwijkenergiek.nl.

Goedkeuring jaarrekening

Omdat de toegestuurde jaarrekening ter voorbereiding op de ALV niet goed was, kan de ALV formeel niet beslissen en decharge verlenen. De ALV heeft voorkeur voor een afhandeling volgens de statuten. Er wordt niet gekozen voor een snellere, korte route.
Er zal daarom een nieuwe ALV worden uitgeschreven. Bij de uitnodiging zal conform de statuten de jaarrekening bijgevoegd worden.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de secretaris voor zijn toelichting en de leden voor hun inbreng.