Verslag ALV ZonneVogel 25 april 2016

Opening
De voorzitter van ZonneVogel Coöperatie, Rutger van Hoogstraten, opent de algemene ledenvergadering van ZonneVogel en heet een vijftiental leden van de ZonneVogel en diverse belangstellenden van harte welkom.
Vervolgens geeft hij het woord aan Paul Schlotter, secretaris, om een toelichting te geven op het reeds eerder toegestuurde jaarverslag en jaarrekening 2015.

Omdat in de toegestuurde stukken (na te lezen op de website www.vogelwijkenergiek.nl) een en ander al uitgebreid is beschreven, kunnen we in dit verslag volstaan met een paar highlights, vooral de financiële aspecten.

Verlies en Winst.
Dank zij het extra zonnige jaar 2015 is er veel stroom opgewekt (totaal 72033 kWh), maar door de lagere stroomprijs is de opbrengst in euro’s toch een fractie lager dan geraamd, nl € 4.375 in plaats van geraamd ca € 4.450 .
De totale uitgaven van de Coöperatie over 2015 bedroegen € 2648. De jaarlijks terugkerende uitgaven bedroegen € 673.In 2015 hebben zich enige eenmalige bijzonderheden voorgedaan die ons € 1975 hebben gekost. Daardoor zou  het operationeel resultaat ongeveer € 2000,- lager uitkomen dan geraamd. Omdat de extra kosten van € 1950 veroorzaakt zijn door eenmalige aanloopzaken, is besloten om de “opstartsubsidie” die vorig jaar al ontvangen was van de Vereniging Vogelwijk Energie(k) niet terug te betalen, maar als donatie op te nemen. Daardoor zijn er een extra inkomsten van € 2000,-.

Het operationeel resultaat, d.w.z. inkomsten (€4.375 + € 2.000) minus kosten(€ 2648) bedraagt dan € 3.727.  We reserveren € 1.000,- per jaar om over 10a15 jaar genoeg geld te hebben om omvormers te vernieuwen. Er blijft daardoor over een bedrag van € 2727 ofwel  € 9,80 per paneel om uit te keren aan de leden als terugbetaling van de door de leden in 2014 betaalde inleg van € 352,35 per paneel. Naast deze € 9,80 ontvangen de deelnemers nog een verlaging van de energiebelasting van € 23,60. Deze € 23,60 wordt door de energieleverancier van ieder lid verrekend, mits men klant is van een energieleverancier die mee doet met de regeling “Verlaagd Tarief”. Energieleverancier die meedoen in 2015 zijn Eneco, Greenchoice, VandeBron, Qurrent.

Vanaf volgend jaar gaat de verlaging van de energiebelasting van de huidige 9,07 cent incl BTW naar 12,18 cent. Bij gelijkblijvende productie (dus zelfde hoeveelheid zon) stijgt de korting van de huidige € 23,60 naar € 31,70.

Kascommissie
De kascommissie bestaande uit Loes Jalink en Peter Wit heeft de jaarrekening gecontroleerd en goedgekeurd. Deze goedkeuring was niet schriftelijk aanwezig op de ALV, maar is inmiddels wel ontvangen en te vinden op de website.

Goedkeuring jaarverslag
Op basis van deze informatie keurt de ALV het jaarverslag goed en verleent decharge aan het bestuur.

Beleid t.a.v. terugbetaling inleg deelnemers
De gedachte achter het business model van ZonneVogel is dat de leden een inleg doen (om een paneel te “kopen”) ter grootte van € 352,35 en een startlening verschaffen ter grootte van € 47,65 (samen € 400,-). Dat inleggeld wordt jaarlijks voor een stukje afgelost doordat enerzijds de leden gebruik maken van het verlaagde tarief Energiebelasting (in 2015 € 23,60 per paneel) en anderzijds de Coöperatie meer geld ontvangt dan ze aan kosten uitgeeft. Er blijft dus geld over dat – na aftrek van reserveringen voor toekomstige uitgaven – aan de leden teruggegeven wordt. Ook de startlening van € 47,65 moet ooit terugbetaald worden. De ALV beslist over het jaarlijks terug te geven bedrag.

De kascommissie en de ALV hebben vorig jaar geadviseerd om een beleid vast te stellen over die terugbetaling, inclusief de terugbetaling van de startlening. In deze ALV is het volgende voorgesteld:

  • Hoofdlijn: we houden een bodemreserve aan van € 2500, d.w.z. ieder jaar na terugbetaling resteert tenminste € 2500 “in kas”
  • Per jaar nemen we het Operationeel resultaat minus de reserveringen
  • Indien positief: terugbetalen aan leden
  • Dit jaar: terugbetaling € 9,80 per paneel;
    De lening @ € 47,65 houden we nog 1 jaar
  • Volgend jaar: Opbouwen € 2500;
    restant van € 47,65 terugbetalen

Besluit
De vergadering gaat akkoord met de lijn van het voorstel, maar twijfelt of de bodemreserve van € 2500 hoog genoeg is. Na enige discussie hierover wordt besloten:
– Dit jaar wordt de € 9,80 uitbetaald. Volgend jaar zal het bestuur de hoogte van de € 2.500 nader onderbouwen resp. een hoger bedrag voorstellen.