September 2021: ALV & Wijkbijeenkomst “Warmteplannen van de gemeente”

Inleiding

De bijeenkomst vindt plaats op 21 september 2021 om 8pm in de kantine van Quick

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom: wijkgenoten, leden van de vereniging, de heer Minkes van de gemeente en enkele genodigden van buiten de wijk. Vervolgens geeft de voorzitter een korte toelichting op de strategische kalender van Vogelwijk Energie(k) en legt nog eens de nadruk op de actie “Zet ‘m op 70”. Onderaan deze pagina staat een link naar de presentatie.

De avond bestaat verder uit 3 onderdelen (afsluitende borrel niet meegerekend) waarvan hieronder een kort verslag

ALV Vogelwijk Energie(k)

De voorzitter geeft een korte toelichting op de financiële resultaten over 2020 en aantal voorstellen ter besluitvorming. Zie hieronder een link naar de presentatie.

De ALV verzoekt het bestuur om strakker toe te zien op betaling van de contributie. Het bestuur zegt toe om hierover beter te communiceren en uiteindelijk ook afscheid te nemen van leden die niet meer betalen.

De ALV neemt kennis van de financiële resultaten over 2020 en neemt het advies van de kascommissie over om het bestuur decharge te verlenen over 2020.

De ALV stemt in met het voorstel om de contributie te verlagen van 25 naar 15 euro per jaar.

De ALV neemt kennis van het aftreden van Theo van Maanen en bedankt hem voor de bewezen diensten. Het bestuur bestaat nu uit de volgende leden: Robert-Jan Berg (penningmeester), Arjan Kuijsterman, Guus Meijer, Paul Schlotter (secretaris), Rutger van Hoogstraten (voorzitter), Jort Verhulst, Dick Tielrooij

De ALV neemt kennis van het afscheid van Harm de Boer van de adviesraad. Deze bestaat nog uit Peter Wit, Dick van Rietschoten en Peter van der Woude.

De ALV benoemt Peter Wit en Peter van der Woude tot kascommissie voor het boekjaar 2021.

ALV Zonnevogel

Paul Schlotter geeft een toelichting op de financiële resultaten over 2020. De presentatie kunt U vinden onder aan deze pagina. Het verslag kunt U hier vinden.

Warmteplannen van de gemeente

Na een inspirerend en activerend vragenrondje van Erwin Mulders, lid van de werkgroep Warmtevogel, geeft de voorzitter een toelichting op de planvorming bij de de gemeente inzake de transitie naar duurzame warmte. De slides kunt U teruglezen via de link hieronder.

Presentatie

Via deze link kunt U de gehele presentatie vinden inclusief de inleiding, beide ALVs en de toelichting op de warmteplannen van de gemeente.