Opbrengst ZonneVogelpanelen: verwachtingen en realisatie (september 2015)

Productie per ultimo augustus 2015

Begin september hebben we kunnen vaststellen dat eind augustus al ruim 80% van de te verwachten totale stroomproductie voor 2015 is geproduceerd. Die 80% konden we becijferen dankzij het feit dat inmiddels goed bekend is hoeveel zonnestraling invalt en dus hoeveel stroom per maand in Den Haag geproduceerd kan worden.

Hoe berekenen we de jaaropbrengst die we mogen verwachten?

Zonnepanelen hebben een bepaald nominaal vermogen uitgedrukt in Wattpiek (Wp), dat aangeeft hoeveel stroom (eigenlijk “energie”) zij produceren onder specifieke omstandigheden. De ZonneVogelpanelen hebben een vermogen van 270 Wp. In de wereld van de zonnepanelen wordt een factor gehanteerd om een schatting te kunnen maken hoeveel stroom te verwachten is van een installatie met een bepaald nominaal vermogen.

In onze business case hanteren we een factor van 0,85, d.w.z. dat we verwachten dat een paneel van 270 Wp per jaar een productie zal leveren van 0,85 x 270 = 229,5 kWh. We hebben die factor bewust een beetje aan de lage kant gehouden, zodat we ook in een somber jaar nog uitkomen met onze business case.

Productie per maand

Omdat bekend is hoeveel stroom we per jaar verwachten op te wekken en hoe dat verdeeld is over de maanden, kunnen we een verwachting opstellen van de productie per maand, voor zowel ESH als voor ENMS. Die verwachting hebben we in de onderstaande grafieken opgenomen.

Aanpassing van geschatte productie door installatie op ESH

Bij de installatie op de ESH speelt nog iets bijzonders in 2015. Op 29 april moesten we een aantal panelen verwijderden: we gingen daarmee van 204 naar 185 panelen gegaan. De verwachte productie loopt uiteraard navenant terug. In onderstaande grafiek voor de ESH is daarom zowel opgenomen de verwachting die we oorspronkelijk hadden op basis van 204 panelen (204p) als de verwachting die nu vanaf eind april bestaat met 185 panelen (185p). Daartegen is afgezet de feitelijk aan het elektriciteitsnet geleverde stroom, gemeten via de meters van Stedin.

Verwachting en realisatie ESH v3

Figuur: Verwachting en realisatie van de productie per maand in kWh op ESH

Productie door installatie op ENMS

Op ENMS is de situatie simpel. Daar ligt het gehele jaar hetzelfde aantal panelen, en er kan dus een eenduidige relatie gelegd worden tussen verwachte en gerealiseerde productie.

Verwachting en realisatie ENMS v3

Figuur: Verwachting en realisatie van de productie per maand in kWh op ENMS

Verwachting voor heel 2015

Nu meer dan 80% van de opbrengst is geoogst (60194 kWh tot ultimo augustus) kunnen we een betrouwbare schatting maken van de opbrengst voor heel 2015. Dat zal ongeveer 73.400 kWh zijn. Een forse toename t.o.v. het aanloopjaar 2014 toen we maar 8.563 kWh hebben geproduceerd. In de business case rekenden we met een opbrengst van 64.000 kWh, nog uitgaande van het volledige aantal van 204 panelen op de ESH. Zelfs na het inleveren van 19 panelen gaan we dus meer produceren dan oorspronkelijk verwacht. Voor een belangrijk deel komt dat door het zonnige jaar.